بدنسازی ازگذشته تاکنون

بدنسازی از گذشته تا کنون دستخوش تغییر و تحولات زیادی شده است . به طوریکه با مقایسه قهرمانان این رشته در سالهای نه چندان دور و بدن های امروزی، به راحتی می توان به این تحولات پی برد. داشتن بدنی باظاهرزیباازگذشته های بسیاردورموردتوجه انسان بوده است.بدنسازی به شکل امروزه ازدهه۱۸۹۰میلادی باظهور “اویگن ساندو”(Eugene Sandow)آغازشد.کسی که درحال حاضرتندیس اهدائی درمسابقات مسترالمپیابه نام اوست.گرچه تمرینات باوزنه بعنوان ابزاری جهت افزایش قدرت وتوان ازسالهاپیش ازآن درمصرویونان باستان موردتوجه قرارگرفته بود.دراین جوامع وزنه های سنگی درابعادمختلف جهت افزایش قدرت بدنی مورداستفاده قرارمیگرفت.دراواخرقرن۱۹میلادی تمرین باوزنه معناومفهوم جدیدی به خودگرفت.وزنه برداری بعنوان یک نمایش سرگرم کننده همگانی برای اولین باردراروپارایج شد.هدف نمایش بدنهائی عضلانی وزیبانبودبلکه نشان دادن قدرت وتوان عضلانی ورزشکارانی بودکه قادربه جابجائی وزنه های بسیارسنگین بودند.زیبائی وتقارن بدن دراین زمان جائی نداشت.

Eugene Sandow

بانزدیک شدن به قرن بیستم وورودساندوبه عرصه قدرت، مرزبین بدنهای صرفاقوی وچاق بابدنهای عضلانی بدون چربی یعنی تصویرامروزبدنسازی مشخص شد.اویگن ساندوبانام اصلی”فردریش مولر”پدربدنسازی نوین واولین بدنسازمشهوردرتاریخ این رشته است.اودرسال۱۸۶۷میلادی متولدشدوباداشتن بدنی زیبا،متقارن ودرعین حال قدرتمند دراواخرهمان قرن به یک پدیده تبدیل شد.ساندوپس ازشکست مدعیان قدرت درسرتاسراروپا،دردهه۱۸۹۰به آمریکاسفرکردوقدرت بدنی خودرادرآنجانیزبه نمایش گذاشت وازهمه رقباپیشی گرفت.بارزترین ویژگی ساندوعضلات درهم پیچیده وتقارن فیزیکی اوبود.اواولین مجله بدنسازی رابانام”تربیت بدنی”(PHYSICAL CULTURE)منتشرکردواولین دستگاههای بدنسازی راابداع نمود.درحالیکه ساندومشغول ارتقاء سطح بدنسازی بود،اولین دوره مسابقات وزنه برداری جهان درسال۱۸۹۱درانگلستان رسمابرگذارشد.همچنین رقابتهای وزنه برداری دراولین دوره بازیهای المپیک درسال۱۸۹۶درشهرآتن پایتخت یونان برگزارشد.بدلیل تأثیرگذاری شگرف ساندودراین رشته،فروش هالترودمبل بسیاررونق گرفت بطوریکه اوهزاران دلاردرهفته ازاین راه کسب درآمدمیکردودرهمین زمان بودکه بدنسازی بعنوان یک صنعت پابه عرصه وجودنهاد.ساندواولین دوره رقابتهای پرورش اندام راداوری کرد.درسال۱۸۹۱اولین مسابقه بدنسازی باعنوان”نمایش بزرگ”(GREAT SHOW)درانگلستان وبه مدیریت ساندوبرگزارشد.این رقابتهااز۳سال قبل ازبرگزاری درمجله بدنسازی ساندوتبلیغ میشدتاداوطلبان شرکت درآن آمادگی لازم راجهت بالابردن سطح مسابقات کسب کنند.برنده این رقابت”ویلیام ال-موری”(William L.Murray)نام داشت که ازشهرناتینگهام انگلستان شرکت کرده بود.اوتندیس طلائی،عنوان قهرمانی وجایزه نقدی اولین مسابقه بدنسازی راباخودبه خانه برد.

باگذشت زمان باپیشرفت فنون بدنسازی ومجهزترشدن دستگاههاووسایل مورداستفاده دراین رشته به تدریج بدنهای بدون چربی ومتوازن بیشترظاهرشدندوسطح مسابقات هرسال بالاتررفت.دهه۱۹۳۰رابایددوران طلائی پرورش اندام نامیدچراکه دراین زمان رفتن به باشگاه ونمایش بدن وفیگورگیری جلوی آینه بسیارباب شده بود.تمرین باوزنه درسواحل کالیفرنیاتوسط بدنسازان آماتوروحرفه ای رواج پیداکرد.معروفترین این پاتوق هادرسانتامونیکابودکه به نام”ساحل عضله”(MUSCLE BEACH)مشهورشده بود.

اتحادیه ورزش آماتورآمریکا(AAU)درسال۱۹۳۹مسابقاتی راتحت عنوان”آقای آمریکا”(Mr.AMERICA)راه اندازی کردکه درآن نه تنهاداشتن بدنی آماده وورزیده ملاک بودبلکه شرکت کنندگان مهارتهای ورزشی خودرانیزبه نمایش میگذاشتند.دراین رقابتهاورزشکاران جهت بهبودعملکردورزشی بایدازبدنی عضلانی وبدون چربی برخورداربودندواستفاده ازروشهای نوین تمرین باوزنه وداشن رژیم غذائی صحیح تنهاراه رسیدن به این هدف بود.جان گریمک(JOHN GRIMEK)،کلنسی راس(CLANCY ROSS)واستیوریوز(STEVE REEVES)ازقهرمانان بنام این رقابتهابودند.

باتأسیس فدراسیون بین المللی بدنسازیIFBBتوسط بن ویدر(Ben Weider)درسال۱۹۴۶وانجمن ملی بدنسازان آماتور(NABBA)درانگلستان درسال۱۹۵۰تحولی عظیم درورزش بدنسازی رخ داد.اولین رقابتهای بدنسازی درمقیاس وسیع ورسمی توسط این دونهادبرگزارشد.این مسابقات عبارت بودنداز:”مستراولمپیا”(Mr.OLYMPIA)درسال۱۹۶۵و”مستریونیورس”(Mr.UNIVERSE)درسال۱۹۵۰٫دهه۶۰میلادی دوره ایست که درآن تأثیرگذارترین بدنسازان جهان حضورداشتند.آرنولدشوارتزنگردراین دهه پابه عرصه رقابتهای حرفه ای گذاشت.وی درسال۱۹۶۷بابرتری درمقابل دنیس تینرنو(Dennis Tinereno)درمسابقات مسترآمریکا،پنج بارپیاپی برنده رقابتهای مستریونیورس وپس ازآن۶بارنفراول مسابقات مستراولمپیاشد. بدنسازی از گذشته تا کنون شاهد برگزاری تورنومنت های متعدد بوده است اما هیچ یک از این رقابت ها معتبرتر و با اهمیت تر از مسابقات مستر اولمپیا نیستند.

فرانک زین،بیل پرل وسرجیواولیواازقهرمانان دهه۶۰

 

باورودتنی چندازبدنسازان مشهورنظیرآرنولدشوارتزینگر،فرانک زین،مایک منتزرو…به عرصه سینماوتمایل این صنعت به استفاده ازبدنهای عضلانی،بدنسازی دربین عموم مردم ازمحبوبیت فوق العاده ای دردهه۷۰میلادی برخوردارشد.همچنین دراین دههIFBBبه پایگاه اصلی بدنسازی حرفه ای تبدیل شد.فدراسیون بین المللی بدنسازی بابیش از۱۰۰کشورعضو،تبدیل به ششمین فدراسیون بزرگ دنیاشد.بادی بیلدینگ بعنوان یک ورزش رسمی،تبدیل به یک صنعت چندمیلیون دلاری ودارای محبوبیت درسرتاسرجهان شد.دردهه۸۰میلادی بدنسازی بعنوان رشته مؤثروپیش نیازسایررشته های ورزشی شناخته شدبطوریکه علاوه بربازیگران هالیوودمثل سیلوستراستالونه،ورزشکاران سایررشته های ورزشی نیز جهت نیل به اهداف قهرمانی خودازتمرینات باوزنه بهره میبردندکه ازمشهورترین آنان میتوان به بن جانسون وکارل لوئیس اشاره کرد.تأثیرشگرف تمرین باوزنه دربهبودعملکردورزشی سایررشته ها خیلی زودباعث شدبدنسازی بعنوان یک ورزش کاربردی موردتوجه ورزشکاران قرارگیرد.دهه۸۰همچنین شاهدظهور”لی هانی”(Lee Haney)بودکه ازنظرحجم عضلانی تاآن زمان هیچ کس ازچنین بدن حجیمی برخوردارنبود.او۷بارعنوان اولی مستراولمپیاراازآن خودکردوازاین نظررکوردآرنولدشوارتزینگرکه قهرمانی۶سال مستراولمپیارایدک میکشیدشکست.بسیاری ازکارشناسان براین باورندکه لی هانی ازنظرحجم عضلانی نیزبرترازآرنولدشوارتزینگربود.ازدیگرقهرمانان این دهه میتوان لی لابرادا،شان ری ووینس تیلوررانام برد.

دردهه۹۰بازهم دررقابتهای حرفه ای شاهدبدنهای حجیم تری نسبت به قبل بودیم بطوریکه شاخص ترین چهره این دهه یعنی “دوریان یتس”(Dorian Yates)باوزن مسابقه درحدود۱۳۰کیلوگرم چشمان تماشاگران راخیره میکرد.درست درزمانیکه همه تصورمیکردنددوریان یتس بیشترین حجم عضلانی رادرتاریخ پرورش اندام داردچهره ای تازه به نام”رونی کلمن”(Ronnie Coleman)به میدان آمدکه حدود۱۰کیلوگرم ازدوریان سنگین تربود.

بدنسازافسانه ای یعنی آرنولدشوارتزینگردرسال۱۹۸۹مسابقات حرفه ای آرنولدکلاسیک راراه اندازی کردکه یکی ازمعتبرترین وجذاب ترین رقابتهای این رشته است.اوهمچنین دردهه۹۰به ریاست انجمن تناسب اندام آمریکامنصوب شدتافعالیت فیزیکی وورزشهای مرتبط بابدنسازی رادربین قشرهای مختلف جامعه آمریکانهادینه کند.اودرسال۲۰۰۴سردبیراجرائی دونشریه معروف دراین رشته یعنی مجله فلکس ومجله “ماسل اندفیتنس”(MUSCLE & FITNESS)شد. بدنسازی از گذشته تا کنون قهرمانان زیادی را به خود دیده است اما هیچ یک به اندازه آرنولد شوارتزینگر در شناساندن این ورزش نقش نداشته اند.

آرنولدشوارتزینگرورونی کلمن درمسابقات مستراولمپیا۲۰۰۴

 

 

بدنسازی از گذشته تا کنون راهی بس طولانی را پیموده است.محبوبیت وجذابیت این رشته غیرقابل انکاراست واین ورزش که اکنون تبدیل به یک صنعت شده روزبه روزدرحال پیشرفت وترقی است.دراین میان وظیفه سنگینی برعهده ورزشکاران،مربیان ودست اندرکاران این رشته است،وآن اینکه باحفظ رویکردسلامت وتندرستی وبکارگیری این ورزش درجهت ارتقاءعملکردسایررشته ها،نگرش انتقادی که نسبت به این ورزش درجامعه وجودداردراپاک کنندیاحداقل کمرنگ نمایند.انجام ورزش بدنسازی وهمگانی کردن آن میتواندنقش کلیدی دربهبودسلامت جامعه داشته باشدزیراباانجام این ورزش مفیدافرادبه سبک زندگی وتغذیه خودنیزتوجه ویژه میکنندوازبسیاری ازناهنجاریهای اجتماعی نیزجلوگیری میشود.امیداست دراین بین ماهم بتوانیم به وظیفه خودعمل کرده ودرجهت ارتقاءسطح سلامت جامعه گامی مفیدبرداریم.

گردآوری وترجمه: علی شیخ صراف

مطالب مشابه

Related Posts

No results found

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست