علت خمیازه کشیدن درحین تمرین باوزنه چیست؟

خمیازه کشیدن در حین تمرین با وزنه پدیده ای عجیب به نظر می رسد.شماانتظارداریدزمانی خمیازه بکشیدکه خسته،کسل ویاخواب آلوده هستیدونه زمانی که درباشگاه مشغول انجام تمرین باوزنه ایدامابسیاری ازافرادیکه بدنسازی وتمرینات باوزنه انجام میدهند،خمیازه کشیدن رادرحین ورزش تجربه کرده اند.مطالعات اخیرمؤسسه فیزیولوژی ورفتارآمریکا نشان داده است که این پدیده واکنش مغزانسان به افزایش درجه حرارت است.به عبارت دیگرمغزمیخواهدبااین کار خودراخنک کند.

خمیازه کشیدن در واقع واکنش مغز به گرم شدن است

خمیازه کشیدن ازدوطریق مغزراخنک میکند:۱-افزایش گردش خون در مغز۲-هوای اضافی که درفرایندخمیازه کشیدن بابازکردن دهان وارد بدن میشودباعث خنک شدن مغزمیشود.

پس مغزانسان دراین حالت نقش یک دستگاه تهویه ویاکولررابرای بدن ایفامیکند.البته این پدیده بیشتردرزمانی رخ میدهدکه هوای محیطی که شمادرآن تمرین میکنیدمعتدل باشدیعنی نه گرم ونه سرد.اگرهوانسبتاسردباشددرجه حرارت مغزبه اندازه ای بالانخواهدرفت که نیازی به خنک کردن داشته باشدواگرهوای محیط گرم باشددراین حالت نیزخمیازه نخواهیدکشیدویاکمترخمیازه میکشیدبدلیل اینکه باواردکردن هوای گرم اضافی ازطریق دهان مغزشماخنک نخواهدشدواین مکانیسم خودتنظیمی مغزانسان است.

نکته دیگراینکه نوع حرکت تمرینی نیزدراین میان تأثیرگذاراست بطوریکه اگرحرکت شمایک تمرین چندمفصلی باشدمثل اسکات،ددلیفت،پرس سینه و….بدلیل مصرف کالری زیاددراین گونه تمرینات،درجه حرارت بدن ومغزبیشتربالارفته ودرنتیجه احتمال خمیازه کشیدن بیشتر میشود.

البته درحین تمرین مقدارقابل توجهی ازخون بدن به سمت عضلات اسکلتی گسیل میشودکه مغزانسان برای بازپس گیری سهم خوددستورخمیازه کشیدن صادرمیکند.این نیزدلیل دیگراست.

تعدادکمی خمیازه درحین تمرین کاملاطبیعی است وجای هیچ گونه نگرانی نیست امااگرخمیازه های شمازیاداست بطوریکه درتمرینتان اختلال ایجادمیکند،تمرین باوزنه رارهاکنیدوبرای چنددقیقه استراحت نمائیدچون ممکن است ادامه این حالت باعث سرگیجه شود.درصورت ادامه خمیازه های زیادطی جلسات متوالی تمرین ودردرجه حرارتهای محیطی مختلف،بهتراست به پزشک مراجعه کنید.ممکن است دراین حالت بدن شمادرجه حرارت بالاتری نسبت به حدطبیعی خودداردویامشکلی درجریان خون داشته باشیدکه البته بروزاین مواردبسیارنادراست.

گردآوری وترجمه: علی شیخ صراف

مطالب مشابه

مزایای تمرین با وزنه

بدنسازی ازگذشته تاکنون

تمرینات کششی و اهمیت آن دربدنسازی

Related Posts

No results found

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست